Wat kan je doen om personeelstekort op te vangen?

De organisatie van je woonhuis zal er in het algemeen naar streven om medewerkers zo maximaal mogelijk in te zetten en te behouden gedurende de crisis en ook erna. Maar wat als je medewerkers toch dreigen uit te vallen? Tips en bijhorende regelgeving om personeelstekort op te vangen.

 • Maximale vervanging van afwezige werknemers
 • Medewerkers tijdelijk in overtal aanwerven als anticipatie op toekomstige afwezigheden
 • Omkaderend personeel: elke persoon op voorhand toewijzen aan één werking – onmiddellijk starten met inwerken – vermijd circulatie van medewerkers tussen verschillende werkingen indien mogelijk
 • Overhevelen ‘groep personeelsoverschot’ naar ‘groep personeelstekort’ (in geval van verschillende werkingen): elke persoon uit deze groep toewijzen aan één leefgroep/woonhuis – starten met inwerken zodra mogelijk
 • Bekijken of het mogelijk is medewerkers aan te trekken vanuit andere voorzieningen/sectoren waar er een personeelsoverschot is bvb. voor logistieke ondersteuning. Tijdelijke tewerkstelling in uw woonhuis is mogelijk mits afsluiting van een terbeschikkingstellingsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever van de invaller. De FOD WASO beschrijft goed die regelgeving .
  Ga zeker ook na of er op het vlak van het paritair comité akkoorden zijn gesloten die een kader geven waarbinnen terbeschikkingstelling van personeel mogelijk is.
 • Vaste vrijwilligers kunnen soms betrokken blijven en mee opgeleid worden. Dit kan zeker als hun taak als essentieel omschreven wordt vb. dagbesteding, taak in de keuken, … en rekening houdend met risicogroepen voor besmetting. Vrijwilligers moeten een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen en kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Hier lees je meer over de regelgeving daaromtrent.
 • Erken de rol van ervaringsdeskundigen en mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen ingeschakeld worden als inwonende helpers voor eigen maar ook andere zorgbehoevenden. Wanneer professionele hulp wegvalt of niet beschikbaar is, komen zij zwaar onder druk te staan. Geef hen daarom de nodige erkenning en ondersteuning, die de positie van ‘surrogaat-helper’ overstijgt.
 • Heb oog voor lokale burgerinitiatieven (vb. voedselbedelingen, aanbieden slaapplaatsen of boodschappendienst). Ze spelen een centrale rol in het ondersteunen van kwetsbare personen.
  Verplicht je dus om na te denken over hoe je als professionele zorgverstrekker gaat samenwerken met zelf- en religieuze organisaties, burgerinitiatieven.
 • Bekijk met de betrokken school tot op welk niveau stagiairs hun rol kunnen blijven opnemen wanneer de crisis zich aandient. Soms wil het schoolreglement dat de stagiair stopt, in andere gevallen werken ze gewoon door. Een belangrijk aandachtspunt ook hier weer is de inwerking en opleiding van de stagiaire, zowel in het medische maar ook in alertheid op eigen gedragingen en gevolgen hiervan. Voer als organisatie ook een transparante communicatie tussen stagiair en voorziening.
 • Besmette personeelsleden kunnen (indien weinig symptomen) eventueel ingeschakeld worden op een cohorte-afdeling of voor de begeleiding van besmette bewoners (link naar cohorte).

En vergeet niet: Wanneer je een tekort aan eigen personeel moet opvangen met extern personeel, vb thuisverpleging – waardoor je dus meer in- en uitloop hebt in je woonhuis – maak dan zeer goede afspraken, vb over wie wat voorziet aan beschermingsmateriaal.

This is a custom heading element.

Auteur

Sofie Stoop

Sofie Stoop

coördinator Kwaito, projectcoördinator Pigas
info@pigas.be