Bijdragen

Wat is cohousen nu concreet? Maak kennis met ‘De Binnenwereld’ van vzw De Vierklaver

De Vierklaver vzw is de zorgverstrekker in ‘De Binnenwereld’, een cohousing met 7 wooneenheden voor bijzondere mensen, in het hart van Adegem.

Aangepaste en coherente regelgeving noodzakelijk voor netwerk

Wanneer de regelgeving voor vb enerzijds ouders en anderzijds kinderen van bewoners verschilt is dat voor het netwerk heel verwarrend. Dat moet anders.

Samenwonen maar individueel perspectief

Samen wonen maar individueel perspectief

Samenwonen doe je niet per se vanuit dezelfde noden of behoeftes als je medebewoners. Elke bewoner heeft immers individuele, unieke noden. In die zin is afwijken van de regels soms toegestaan en aangewezen. Maak ruimte en tijd voor maatwerk!

Vergeet de thuisblijvers niet

Sommige bewoners die doorgaans verblijven in hun woonhuis, kunnen er eventueel voor kiezen om tijdens een ‘lockdown’-situatie niet in hun leefgroep te blijven maar (tijdelijk) terug naar de thuissituatie (meestal ouderlijke woning) te gaan. Hoewel ze dan niet meer fysiek aanwezig zijn in het woonhuis, is het van belang hen blijvend te betrekken bij alles wat je doet.

Wat is een getrapt systeem?

Gezien de bedenkingen bij cohorte lijkt een getrapt systeem beter. Een getrapt systeem veronderstelt maatwerk maar staat dan ook in verhouding tot ...

Hoe je bewoners zo betrokken mogelijk houden?

Welke maatregelen je in je woonhuis ook toepast, het betrekken van je bewoners is de gouden regel. Maar hoe dan, en waarmee hou je rekening? Een aantal tips.

Veilig werken op de cohorteafdeling

Cohortewerking zoveel als mogelijk vermijden, blijft de boodschap. Het heeft immers

Toch ‘nabijheid’ creëren voor de medewerkers

De levenskwaliteit en het recht op hulp van mensen staat onder druk tijdens een pandemie. Mensen geraken overwerkt, vallen...

Opleiden op maat

In het algemeen is (levenslang) opleiden een must wil je meer kans maken om je – indien je huidige job bedreigd wordt – snel te wenden naar een andere uitdaging, binnenshuis of...

Hoe motiverend communiceren met je medewerkers?

Gezien de hoge nood aan permanentie van je wooncoaches, begeleiders, zorgkundigen … komt het erop aan via een goede communicatie je medewerkers ‘vast te houden’. Hoe hou je als leidinggevende je medewerkers betrokken en gemotiveerd tijdens een pandemie? Alles start met een goede communicatie.

Hoe waardensturing je als organisatie beter wapent tegen een pandemie

Wetenschappers maken twijfel altijd tot hun bondgenoot. Een houding die ons ook in ons werk in de zorg, en zeker bij een pandemie, van pas kan komen. Kunnen omgaan met...

Voortdurend bouwen aan (lokale) verbindingen

Zowel verbinden met de eerstelijnszones (ELZ) als verbinden over sectoren heen: een investering die je als organisatie eigenlijk voortdurend moet maken. Tijdens een pandemie valt op hoe die inspanningen lonen.

Hoe medewerkers beschermen tegen zichzelf?

Medewerkers zijn cruciaal om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening in cohousing te verzekeren. Ze bieden maatwerk,...

Tips voor uitwerken kader telewerk

Zij die (tijdelijk) zonder job dreigen te vallen, moeten kunnen rekenen op een duidelijk tewerkstellingskader. Aangezien de overheid tijdens een pandemie vaak...

Personeelstekort en – overschot omzeilen

Uitzonderlijke tijden van stress vragen uitzonderlijke competenties, niet in het minst van personeel in de zorgsector. Flexibel kunnen reageren op acute wijzigingen in...

Aandachtspunten in het interne beslissingsproces

Voor jouw organisatie zijn de lokale verbindingen, jouw contacten met de eerstelijnszones, wellicht het meest doorslaggevend in het externe beslissingsproces van...

Erken de rol van ervaringsdeskundigen en mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen ingeschakeld worden als inwonende helpers voor eigen maar ook andere zorgbehoevenden. Wanneer professionele hulp wegvalt...

Wat kan je doen om personeelstekort op te vangen?

De organisatie van je woonhuis zal er in het algemeen naar streven om medewerkers zo maximaal mogelijk in te zetten en te behouden gedurende de crisis en ook...

Hoe personeelsoverschot vermijden?

In een kleine woonsetting, waar permanente permanentie van de medewerkers vereist is, zal men eerder te kampen hebben met een personeelstekort. Maar...

crisisteam dringt zicht op

Hoe je bewoners zo betrokken mogelijk houden?

Welke maatregelen je in je woonhuis ook toepast, het betrekken van je bewoners is de gouden regel. Maar hoe dan, en waarmee hou je rekening? Een aantal tips.

Een crisisteam dringt zich op

Wanneer een crisis zich aandient, belangt dat iedereen van de organisatie aan. Verschillende diensten of mensen van je organisatie en daarbuiten zijn betrokken, ...

duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie en eenheid van commando

Adviezen over de aanpak van de pandemie komen tot stand op basis van verschillende interdisciplinaire inzichten in het crisisteam.

Cohorte als allerlaatste keuze

Cohorte als allerlaatste keuze

De idee om besmette mensen af te zonderen, om verdere besmetting naar anderen te voorkomen, is
gangbaar tijdens een pandemie. Maar biedt de infrastructuur van je woonhuis überhaupt die mogelijkheid?
Is dit een haalbare keuze en wil je dit je bewoners aandoen?

Bijs vzw

Hoe verloopt het beslissingsproces bij een ouderproject: een blik achter de schermen bij Bijs vzw

Vzw Bijs is een ouderproject met samenwerkingen met verschillende zorgpartners, waaronder ook Vesta vzw. In Bijs vzw ligt de regie van de zorg bij de oudergroep. Twee verkozen ouders van inwonende kinderen en een teamcoach van de woonbegeleiders – een medewerker van vzw Vesta - vormen samen het dagelijks bestuur. Hoe nemen zij beslissingen tijdens een pandemie?

pandemie kans

Pandemie als een kans

Afgaand op het huidige crisisbeleid merken we dat een eerder enge definitie van gezondheid gangbaar is. Dat minder aandacht naar psychische, sociale en zingevingsbeleving gaat. En dat kwetsbare mensen een beetje over het hoofd worden gezien in de strijd tegen de pandemie. Het voorkomen van contact primeert boven alles. Laat de pandemie daarom een aanzet zijn om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te herbekijken.

Cohousen: wat is dat

Cohousen: wat is dat?

Cohousen of samenwonen kan verschillende vormen aannemen. Pigas mikt op cohousing van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid die in hun omgeving en/of bij professionele zorgverleners ondersteuning vinden voor het (samen)wonen.

Kleinschaligheid als in op maat werken

Kleinschaligheid als in op maat werken

De huidige crisis legt de zwakte van de organisatie van de huidige zorg bloot. Nog dikwijls wordt ze georganiseerd in collectieve grootschalige voorzieningen: voor ouderen in WZC, voor mensen met een beperking in ‘instellingen’, voor kwetsbare jongeren in ‘internaten’. Een andere organisatie van de zorg dringt zich op, een nieuwe taal evenzeer.

Woonprojecten van de toekomst

Sommige toekomstige woonmodellen lopen voor op regelgeving en andere kaders: ze verbinden betaalbaar wonen, verschillende initiatiefnemers en zeer diverse woonvormen. Enkel door een flexibel kader te creëren geven we mensen in deze woonmodellen kansen. Daar draait het toch om?

Van infectie tot pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een pandemie wanneer een nieuwe ziekte zijn intrede doet onder de bevolking, die ziekte mensen infecteert en zware klachten veroorzaakt, en zich makkelijk verspreidt onder de bevolking.

Preventie: hoe beschermen tegen infecties in de zorg?

Een pandemie dient zich niet aan van de ene dag op de andere. Het duurt even eer de wetenschappers, de media en de algemene opinie door hebben dat er een pandemie van kracht is. Het komt er dus op aan om tijdig de infectie en de overdracht ervan met de nodige maatregelen in te dijken. Hoe dan?

Hoe pandemie in huis in kaart brengen?

Er is een onderscheid tussen het in kaart brengen van de pandemie in de maatschappij, en de pandemie in jouw woonhuis. Om een goed zicht te krijgen op de fase waarin de verspreiding van de ziekte in huis zich bevindt, ga je vooral monitoren. Kennis in huis helpt uiteraard ook!

Veiligheid en menselijkheid kunnen samengaan

Om de gezondheidszorg niet te overrompelen moeten we vermijden om ziek te worden, en dus beschermingsmaatregelen strikt naleven. Keerzijde is dat de levenskwaliteit en het recht

Doe Mee

Wil je ook een bijdrage schrijven voor Pigas?

Doe mee